Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě logisware.eu vedený provozovatelem Logisware s.r.o., se sídlem Karlovarská 1698/1, Praha 6 - Řepy 163 00, Česká republika IČO 07121946, DIČ CZ07121946, zapsaným v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 294994. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Tyto obchodní podmínky jsou vydané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Vymezení pojmů

2.1.  Prodávající: Logisware s.r.o., IČO: 07121946, DIČ: CZ07121946 se sídlem Karlovarská 1698/1, Praha 6 - Řepy 163 00, Česká republika . (Právnická osoba vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294994)

2.2. Kupující: fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky prodávajícího na internetovém obchodě logisware.eu.

3. Uživatelský účet

3.1. Kupující může na internetovém obchodě objednat zboží bez registrace nebo na základě registrace. V případě registrace může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, sledovat historii objednávek.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující má možnost objednat zboží prostřednictvím internetového obchodu logisware.eu.

4.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží – zařazení do kategorie, název, popis a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

4.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.nebo anglickém jazyce Uzavřená smlouva je poskytovatelem služby archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.9. Zákazník v průběhu objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit - na titulní straně, v sekci Obchodní podmínky, a to kdykoli i v průběhu objednávky.

5. Ceny a platební podmínky

5.1. Ceny uvedené na internetovém obchodu jsou uváděny jako konečné v CZK , bez DPH. Platné jsou ceny uvedené v době potvrzení objednávky.

5.2. Kupní cena se hradí bezhotovostně bankovním převodem, před dodáním zboží. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

5.3. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti Logisware s.r.o.

5.4. Prodejce zašle daňový doklad - fakturu elektronicky na e-mail kupujícího ve formátu PDF.

6. Způsoby úhrady kupní ceny objednaného zboží

6.1. Pro platbu bankovním převodem jsou kupujícímu po zakoupení zaslány příslušné údaje k platbě. Číslo účtu pro platby v CZK je 2501439539/2010. Číslo účtu pro platbu v EUR je 2001439540/2010 IBAN: CZ1420100000002001439540, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX. CZK účet a EUR účet je vedený u Fio banky a účet. Pokud není uvedeno jinak, po obdržení platby prodávající zboží odešle do 48 hodin s tím, že kupujícímu sdělí termín doručení zásilky.

7. Doprava

7.1. Pokud je zboží "Skladem", bývá odeslané do dvou pracovních dnů po přijetí platby. O průběhu odeslání zásilky je kupující vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

7.2. Předpokládaná doba dodání u produktů skladem jsou 1-3 pracovní dny.

7.3. U produktů, které nejsou skladem bude kupující o termínu doručení vyrozuměn e-mailem.

7.4. Ceník dopravy:

Kurýrní přeprava zásilek po ČR - GEIS, PPL, Česká Pošta - váha do 1 kg - 90 kč bez DPH
Kurýrní přeprava zásilek po ČR - GEIS, PPL, Česká Pošta - váha do 30 kg - 150 kč bez DPH
Osobní odběr na pobočce  = zdarma

7.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Pro fyzické osoby - spotřebitele:

8.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu uvedenou v čl. 8.6 obchodních podmínek, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

8.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

8.4. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

8.5. Vrácené zboží nesmí být prodejci zaslané na dobírku.

8.6. Adresa pro vrácení zboží: Modřanská 496/96A, Praha 4 - Hodkovičky 147 00

Pro právnické osoby / podnikatele:

8.7. Je-li kupující právnická osoba / podnikatel s IČ, pak dle zákona nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů. Odstoupení od smlouvy je možné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s prodávajícím.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s potvrzenou objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu zboží uvedl do odpovídajícího stavu, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

9.3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

9.4. V případě rozporu mezi zboží dodaným a zbožím objednaným je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně obeznámit e-mailem na info (zavináč) logisware.eu nebo telefonicky na čísle +420 211 155 133.

9.5. Postup reklamace:
1) Kupující informuje o reklamaci e-mailem, telefonicky, či písemně.
2) Kupující vyplní formulář pro uplatnění práva z vadného plnění (reklamační formulář), který je ke stažení níže.
3) Kupující zašle výrobek na adresu Logisware s.r.o. Modřanská 496/96A, Praha 4 - Hodkovičky 147 00, případně předá osobně

9.6. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání, tedy převzetí zboží prodávajícím.

10. Záruky na zboží

10.1. Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR, není-li konkrétně uvedeno jinak.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou zboží kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté prodávajícímu, budou poskytnuty a použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám (vyjma přepravních služeb) a chráněny v souladu s předpisy České republiky.

12.2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.3 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.4. Spokojenost s nákupem se zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je prodávající zapojen. Dotazníky jsou zasílány po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti kupující neodmítne zasílání obchodních sdělení nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu.

13. Mimosoudní řešení sporů

13.1. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. 

13.2. Kupující může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

14. Ukládání cookies

14.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. Závěrečné ustanovení

15.1. Smlouva sjednaná s kupujícími z jiných mezinárodních států se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro uplatnění práva z vadného plnění.

15.4. Kontaktní údaje prodávajícího: doplnit adresu, e-mail: info (zavináč) logisware.eu, telefon +420 211 155 133.